1 2 3 4 5 6

نمونه اساساسنامه صندوقهای شهرستانی
1399/7/23

بسمه تعالي

«اساسنامه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ...(سهامي خاص)»

فصل اول کليات

ماده 1)شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ... که در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود به موجب اين اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

ماده 2) صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شرکت سهامي خاص فعاليـت مي کند.

ماده 3) صندوق با تابعيـت ايران و براساس دستورالعمل مربوطه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و مرکز اصلي آن در شهرستان ...... واقع در شهر...............................................................................مي باشد.

تبصره : صندوق میتواند به تعداد کافی نسبت به نمایندگی در سطح شهرستان اقدام نماید.

ماده 4) سرمايه اوليه صندوق ................................ ريال است که به ....................... سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم و از محل مشارکت  توليدکنندگان  وتشکل های بخش کشاورزی شهرستان ................. به ميزان ................... سهم ده هزارریالی و وزارت جهاد کشاورزي (شرکت مادر تخصصي صندوق حمايـت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران به ميزان .................  سهم ده هزارریالی تامين مي شود.

تبصره1)حداقل تعدادسهام جهت ورود وعضویت در شرکت معادل ……. سهم وحداکثر سهام قابل خرید براساس دستورالعمل مربوطه میباشد.دستورالعمل مذکوربه تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید

ماده 5) هدف صندوق حمايـت از تشکيل سرمايه و تقويت حجم و کيفيت سرمايه گذاري توليدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان ………………… است.

ماده 6) حدود وظایف ,اختیارات وعمليات و فعاليتهاي صندوق :

1- اعطاي تسهيلات به موقع و به جا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمايه گذاري  کوچک ومتوسط به تولیدکنندگان ومتقاضیان سرمايه گذاري  در بخش كشاورزي

2-دريافت کمکهای مالی، اعتباري و هر گونه تسهيلات از دولت، بانکها و ساير شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی

3- عامليت توزيع اعتبارات دولتي ،كمكهاي فني و اعتباري،كمكهاي بلاعوض ووجوه اداره شده دولت براي بخش كشاورزي

4- سرمايه گذاري يا مشاركت در طرح های تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح های زيربنايي،نوپديد ودانش بنیان

5-كمك به توليدكنندگان در مواقع بحراني درقالب اعتبارات دولتي

6-.همكاري با سازمانهاي دولتي ذیربط برای :

6-1 توسعه زيرساختهاي بخش كشاورزي

6-2 ارتقا بهره وري عوامل توليد دربخش كشاورزي

6-3 تصویب  قوانين ومقررات به منظور ايجاد سهولت درسرمايه گذاري بخش خصوصي وجذب اعتبارات دولتي

7- حمايت از توليدكنندگان براي افزايش ظرفيت صادرات محصولات كشاورزي

   8- جذب مستمر منابع مالي توليد كنندگان وفعالان بخش كشاورزي به منظور تقویت وافزايش سرمايه

9- فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت وکشاورزان

10-  بیمه گری کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری

11- تضمين متقاضيان سرمايه گذاری دربخش كشاورزي شهرستان برای دريافت اعتبار از بانکها و ساير مؤسسات مالی واعتباری داخلی.

12-ساير عمليات و فعاليتهای مجاز مرتبط با حمايت از توسعه سرمايه گذاری دربخش كشاورزي

تبصره 1 )ارائه خدمات فوق به موجب آیین نامه های مربوطه خواهد بود

تبصره2 : خدمات صندوق به سهامداران مستقر در حوزه روستا و سهامدارانی که کمتر از نیم درصد کل سرمایه صندوق را دارند صرفاًاز طريق نمايندگي صندوق درروستاخواهد بود

ماده 7) صندوق داراي ارکان زير است :

1-مجمع عمومي                  2-هيئت مديره                           3-بازرس قانوني

فصل دوم مجمع عمومي 

ماده 8) مجمع عمومي صندوق از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها تشکيل مي شود

تبصره 1 ) سهامداران حقوقي وحقيقي صرفاً بايد از اشخاص توليد كننده بخش كشاورزي شهرستان ................. باشند

تبصره 2 ) سهامداران در محدوده روستا 3 نفر راتحت عنوان هیئت منتخب بعنوان نماينده خودانتخاب و به صندوق  معرفی مي نمايند

تبصره 3) بهره برداران مستقل در صورت داشتن كمتر از نیم درصد سهام , صندوق  از طريق نماينده مذكور درتبصره 2 این ماده وبهره برداران مستقل كه بیشتر  از نیم درصدسهام صندوق را دارا هستند مستقيماً در مجمع عمومي حضور مي یابند

ماده 9) وظايف و اختيارات مجمع عمومي به اين شرح است :

 1. بررسي و تصويب خط مشي و سياستهاي کلي صندوق.
 2.   رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه، تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندوق با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرس.
 3. بررسي و تصويب بودجه سالانه که از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي شود.
 4. اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه صندوق به نحوي که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد. و هيئت مديره و مجمع عمومي مکلفند به منظور گسترش مشارکت توليدکنندگان بخش كشاورزي ساليانه حداقل يک مرتبه نسبت به افزايش سرمايه صندوق و پذيرش سهامداران جديد اقدام نمايند بنحوي که حق تقدم خريد سهام با متقاضيان جديد واجد شرايط با تناسب توزيع سهام پيش بيني شده هر يک از توليدکنندگان بخش كشاورزي باشد.
 5. بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت توليدکنندگان بخش كشاورزي.
 6. تصويب دستورالعمل نحوه انتخاب ؛ شرح وظایف واختیارات هيئتهاي منتخب ونمايندگي هاي صندوق مستقر در روستا
 7. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي شود.
 8. انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره و تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره , و تعيين پاداش مدیرعامل وکارکنان و همچنين تعيين حق الزحمه بازرسان با رعايت مقررات مربوط.
 9. تصويب آئين نامه هاي نظارت – تسهيلات اعطايي– عاملیت اعتبارات دولتی و........ صندوق به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت مقررات مربوط.
 10. ساير وظايف و اختياراتي که طبق اين اساسنامه يا ساير قوانين و مقررات به عهده مجمع عمومي است.

ماده 10) جلسات مجمع عمومي صندوق حداقل سالي دو بار، يک بار در پايان سال مالي جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي و يك بار جهت تصويب بودجه سال مالي بعد و نيز در مواقع لزوم بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرس قانوني يا درخواست حداقل يک پنجم سهامداران(برابر مقررات قانوني) تشکيل  مي شود.

درهرزمان مي توان مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده برگزار نمود اختيارات اين مجمع همان اختيارات مجمع عمومي عادي است.

تبصره ) جلسات مجمع عمومي عادي با شركت حداقل نصف به علاوه يك سهامداران (یا نمایندگان قانونی آنها) رسميت مي یابد وتصميمات آن با اكثريت  آراء به تناسب سهام اتخاذ مي شود درصورت به حد نصاب نرسيدن در جلسه اول جلسه دوم طبق قانون تجارت برگزار ميگردد

فصل سوم هيئت مديره و  مدير عامل

ماده 11) هيئت مديره صندوق داراي 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل مي باشد که از بين صاحبان سهام با تصويب مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1: هيات مديره يک نفر را از ميان خود بعنوان رئيس هيئت مديره و يک نفر را بعنوان نايب رئيس براي مدت 2سال انتخاب مي نمايد وانتخاب مجدد آنها بلامانع است وتا انتخاب وشروع بكار اعضاي جديد ،هيات مديره قبلي قانوني است.

تبصره 2  : هريک از اعضاء هيات مديره بايد معادل 2 % ازكل سرمايه صندوق را از محل سهام خود به عنوان سهام وثيقه به صندوق بسپارد و چنانچه ميزان سهام هر يک از اعضاء هيئت مديره کمتر از حد نصاب مذکور باشد نسبت به کسری، وثيقه ملکی، چك يا سفته ارائه نمايد.

تبصره 3 )درصورت  الزام هريك از اعضاء هيات مديره به دادن سفته موضوع تبصره 2ماده 11 هزينه خريد سفته از صندوق پرداخت ميشود

تبصره4) جلسات هیئت مدیره دوبار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هریک از اعضاي هيئت مديره طی 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهدشد.

ماده 12) وظايف و اختيارات هيئت مديره به اين شرح است :

 1. اجراي اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
 2. تهیه برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت صندوق وهمچنين وبودجه ساليانه صندوق  براي ارائه  وپيشنهاد آن به مجمع عمومي براي تصويب
 3. پيشنهاد آئين نامه هاي اعطای تسهیلات , نظارت – عاملیت اعتبارات دولتی و...  صندوق به مجمع عمومي.
 4. تهيه پيشنهاد مقررات داخلي و دستورالعملهاي صندوق جهت تصويب به مجمع عمومي.
 5. انتخاب و عزل مدير عامل و تعيين حقوق و مزاياي وي  با رعايت مقررات مربوطه
 6. تعیین مسئول نمايندگي صندوق مستقر در روستا درچارچوب دستورالعمل مربوطه
 7. بررسی واظهار نظر نسبت به گزارش هاي دوره ای حداقل هر سه ماهه یکبارهيئت هاي منتخب در خصوص عملكرد نمايندگي هاي مستقر در روستا
 8. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارشهاي مدير عامل و بازرسان و گزارش حسابرسي و تهیه حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق براي طرح در مجمع عمومي.
 9. اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطاي وام يا اعتبار و تسهيلات و هر موضوع ديگري که از طرف مدير عامل پيشنهاد شود، با رعايت خط مشي و سياستهاي کلي و در چارچوب بودجه مصوب.
 10.  اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکتهاي دولتي، بانکها و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي، تغيير، تبديل، فسخ يا اقاله آن و همچنين خريد، فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول صندوق وطرح دعاوي و ساير تصميمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعايت مقررات مربوط.
 11. ارايه گزارش، نظر مشورتي و توصيه به مجمع عمومي در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعي که از طرف مجمع عمومي به هيئت مديره ارجاع شود.
 12. بررسي نحوه نقل و انتقال و واگذاري سهام به نحوي که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به توليدکنندگان واجد شرايط ممکن باشد وارائه پيشنهاد به مجمع عمومي.
 13. ارايه پيشنهاد به منظور تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسي سريعتر به اهداف صندوق و ساير پيشنهادها به مجمع عمومي.
 14. اقامه ودفاع از هرگونه دعواي كيفري وحقوقي ويا هر دعوا واقدامات ديگر در مراجع قضايي با حق تعيين وكيل يا حق توكيل به غير يا نمايندگي ونيابت به عهده هيات مديره است.
 15. پيشنهاد پاداش مدیرعامل وکارکنان به مجمع
 16. ساير وظايفي که مطابق اساسنامه و قوانين و مقررات براي هيئت مديره تعيين شده است.

تبصره) هيئت مديره مي تواند ايفاي وظايف واختيارات خود را در موارد معين به مدير عامل تفويض نمايد

. ماده 13) هيئت مديره با رعايت ماده 124 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت وبراساس آيين نامه مربوطه یک نفررا به عنوان مدیر عامل براي مدت دو سال انتخاب مي نماید و انتخاب مجدد او بلامانع است.

تبصره : مدیر عامل نمی تواند از بین اعضای هیئت مدیره صندوق انتخاب شود

ماده 14) وظايف و اختيارات مدير عامل به اين شرح است :

 1. انجام کلیه امور و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي.
 2. کليه چکها، اسناد و اوراق مالي، اعتباري، معاملاتي، تجاري و تعهدآور با امضاي ثابت مدير عامل و رئيس هيئت مديره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئيس هيئت مديره با امضاء نايب رئيس هيئت مديره معتبر خواهد بود. ساير اسناد و مکاتبات با امضاي مدير عامل و مهر صندوق معتبر است
 3. انجام نظارت بر روند كار نمايندگي هاي مستقر در روستا وارائه گزارش مستمر در اين زمينه به هيئت مديره

تبصره : در صورت لزوم مدير عامل مي تواند حق امضاي خود را در اين موارد با مسئوليت خود به هر يک از کارکنان صندوق واگذار نمايد

 1. نمايندگي صندوق در مقابل سازمانهاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و اقامه دفاع از هر گونه دعوي کيفري، حقوقي يا هر دعوي و اقدامات ديگر در مراجع قضايي و اجرايي با حق تعيين وکيل يا حق توکيل به غير يا نمايندگي و نيابت.
 2. صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب هيئت مديره.
 3. تهيه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود وزيان، گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيئت مديره.
 4. ارايه پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه به هيئت مديره
 5. اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاريهاي صندوق و تشخيص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارايه به هيئت مديره.
 6. انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.فاي وظايف و اختياراتي که هيئت مديره به مدير عامل واگذار يا تفويض مي نمايد.
 7. ساير وظايف و اختياراتي که قوانين و مقررات بر عهده مدير عامل قرار مي دهد.

فصل چهارم ساير مقررات 

ماده 15) عضويت در صندوق اختصاص به:

1 . توليدکنندگان  وبهره برداران بخش كشاورزي خارج از محدوده روستا

2.توليد كنندگان وبهره برداران  مستقرمحدوده روستا

3. كليه تشكلهاي غير فراگير بخش كشاورزي

شهرستان  ................. داشته و چنانچه هر يک از سهامداران از شمار توليد کنندگان خارج شود، بنابر تشخيص هیئت مدیره مي بايست نسبت به انتقال سهام خود به توليدکنندگان واجد شرايط به موجب آيين نامه نحوه نقل وانتقال سهام اقدام نمايد.

تبصره 1) صندوق به سهامدارانی که از شمار توليد کنندگان خارج می شوند هیچگونه خدماتی ارائه نخواهد کردواینگونه سهامداران حق هیچ اعتراضی به مراجع رسمی وغیررسمی نخواهندداشت.

تبصره 2) سهامدار بودن در صندوق قائم به شخص بوده و در صورت فوت به وارث یا وارثین منتقل نخواهد شد و سهام سهامدار به حساب طلب وی منظور شده و به وارث یا وارثین پرداخت خواهد شد.

ماده 16) صندوق داراي يک بازرس قانوني اصلي ويك بازرس علي البدل ويك حسابرس رسمي  از ميان

حسابداران عضو جامعه حسابدارن رسمي كشور مي باشد كه حسابرس مذكور بعنوان بازرس اصلي ديگر صندوق ميباشد که توسط مجمع عمومي براي مدت يک سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان و حسابرس نمي توانند همزمان مدير عامل يا عضو هيئت مديره باشند.

تبصره : وظايف و اختيارات  بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده 17) سال مالي صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پايان شهريور سال بعد خاتمه مي يابد به استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا آخر اولين شهريور ماه خواهد بود.

ماده 18) ترازنامه، حساب سود وزيان و ساير صورتهاي مالي صندوق حداکثر سي روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومي سالانه بايد از طريق هيئت مديره در اختيار بازرس صندوق قرار گيرد تا پس از رسيدگي از طرف بازرس، از طريق هيئت مديره به مجمع عمومي تسليم شود.

ماده 19) انحلال و تصفيه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوط انجام مي شود.

ماده 20) اين اساسنامه در 20 ماده و18تبصره در تاريخ 000/00/1399 به تصويب سهامداران رسيد.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان می باشد.© 1398

طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری افق عرش